પોરબંદર એરપોર્ટ સત્તામંડળ સાથે ચર્ચા, પણ જમીન વિવાદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.