બાંગલાદેશીઓને ગુજરાતથી હાંકી કાઢવાનું વચન 32 વર્ષે પણ ન પાળ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.