બુલેટ ટ્રેનની જમીન માટે વડી આદાલતનો ચૂકાદો તૈયાર, હવે જાહેર થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.