માઇક્રો માઈનોરિટી પારસી કોમે સત્વ, તત્વ જાળવી રાખ્યું, ધર્માંતર ન કર્યું CM

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.