મીઠાપુરનું ટાટાનું હવાઈ મથક છે, છતાં નથી, કેમ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.