મોદીના સમયે કરોડો રૂપિયા લોકો સુધી પહોંચ્યા ન હતા, મકાન બનાવવાના એ નાણાંનો હિસાબ આપો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.