રમેશભાઈ કહે તેમ ખેડૂતો કરે તો રૂ.750 કરોડનો ફાયદો થાય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.