લાલા પરમાનંદ અત્તરવાળા પરિવારે વેચેલી મિલ્કતનો ગઠીયાએ બારોબાર સોદો કરી નાંખ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.