લિબીયામાં છાવણીમાં 9 લાખ લોકો રિબાય છે, ભારતમાં પણ નાગરિકતા પછી 50 લાખ લોકો હશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.