ગુજરાતના 35 અધિકારીઓ દિલ્હીમાં મોદી માટે કામ કરે છે જેમાથી વડાપ્રધાનની કચેરીમાં 5 અધિકારીઓ કામ કરે છે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.