વરસાદી પાણી ભરાઇ ન રહે તેની અગમચેતીરૂપે જામનગરમાં હાથ ધરાઇ પ્રિમોનસૂન કામગીરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.