વિશ્વ આખુ ભેંસનો ઉપયોગ ખેતી અને માંસ તરીકે કરે છે, ભારત દૂધ માટે !

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.