વીએસ હોસ્પિટલ પ્રજાને પરત આપો, નવી એસવી તમે રાખો, મુખ્ય પ્રધાનને મળતા ધારાસભ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.