વેપારીએ ભરવાની થતી રકમના દસ ટકા રકમ આગામી 15 જાન્યુઆરી સુધીમાં જમા કરાવવાની રહેશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.