શહેરમાં પ્લાસ્ટીક વિક્રેતાએ જ દુકાને બોર્ડ લગાવ્યું, પ્લાસ્ટીક ચમચી, પ્લેટ, વાટકી, સ્ટ્રો વાપરવી નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.