શીંગવડા ડેમમાંથી સિંચાઈ માટે પાણી છોડાતા પાકને જીવતદાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.