શ્રીમંત ઉદ્યોગોના 4 લાખ કરોડના બાકી વેરા માફ કરાશે પણ દુઃખી ખેડૂતોના દેવા નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.