સમીના કોડધા નજીકનો વાડીલાલ ડેમ બે વર્ષ બાદ છલકાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.