સરકારી મિલકતો વેરો ચૂકવતી નથી ને પ્રજાની મિલકતોની હરાજી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.