સરકારી શાળાઓમાં કન્યાઓની સંખ્યા છોકરાઓ કરતાં વધી ગઈ  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.