સર્વેક્ષણ કે અનુમાનો પર પ્રતિબંધ, પક્ષ બેઠકો જીતવાનો દાવો કરે તો માન્ય !

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.