સાંસદોના પગાર ને પેન્શન બંધ કરો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.