સાબરમતીનો મુખ્ય બંધ ધરોઈ 5 વર્ષના તળિયા પહોંચ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.