સુરતની જેમ લોકો ઉપરથી કૂદવા તૈયાર થયા 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.