સેલ્સ એક્ઝિક્યટીવને રોજના માત્ર રૂ.250 પગારની સરકારી જાહેરાત !

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.