સોનલ સોલંકી માટે ધારાસભ્ય અને પ્રમુખ માટે વલસાડ ભાજપમાં યુદ્ધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.