હરી ચૌધરી પાસેથી ગૃહ મંત્રાલય કેમ લઈ લેવામાં આવ્યું હતું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.