હાઈટ્રોલીક સિડી કેમ ન ચાલી, ચીફ ફાયર ઓફિસર દસ્તુર મૌન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.