હાઈવે માટે જમીન જપ્તીમાં એક લખ ખેડૂતોને ફાયદો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.