હીરામાં મંદી આવતાં અમરેલીમાં 2 કરોડ મજૂરી હવે 1 કરોડ થઈ ગઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.