હેલ્થ પરમીટના નામે મળતી દારૂની પરમીટ માટે સરકારે એક વર્ષ બાદ નિયમ બદલ્યો અને જુની પ્રથા ફરી ચાલુ કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.