૧૨૩૬ એકમોની તપાસ કરાઈ પણ અમપાના સંકુલો કે મેટ્રોના સ્થળોએ બ્રિડીંગ મળવા છતાં કોઈ દંડ નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.