૪ વર્ષ માં પંચાયતમાં ૨૩૦૬૬ નોકરી મળી, તેનાથી વધું નિવૃત્ત થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.