130 કરોડ લોકોના રાષ્ટ્રનું સંચાલન મોદી સાથે અમદાવાદથી ગયેલા એક પરિવારની સમિતિ દ્વારા થાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.