160 કરોડ વર્ષના ડાયનોસૌરના અવષેશો કચ્છમાં મળતાં વિશ્વમાં નોંધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.