2020ના પહેલા દિવસે ભારતમાં 67 અને ગુજરાતમાં 5 હજાર બાળકોનો જન્મ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.