371 ઉમેદવારોના બેઠક દીઠ પક્ષવાર નામ, હવે આખરી યુદ્ધ શરૂં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.