4 સરકારી વીજ કંપનીએ 1.40 કરોડ લોકો પાસેથી કરોડોની લૂંટ ચલાવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.