રોજ 50 હજાર લીટર પીવાનું શુદ્ધ પાણી પુરું પાડતી ભાવનગરની બસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.