56 ઈંટની છાતી ગધેડાની અને કાળું નાણું લાવવા તેના બાપે ના પાડી હતી, મોદી પર વાક પ્રહાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.