6 ગણું પ્રદૂષણ કરતાં ઉદ્યોગ, 7 ઉદ્યોગ બંધ કરાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.