ભાજપ રાજકીય કિન્નાખોરી રાખે છે, ધારાસભ્ય પુત્રની મદદે પિતા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.