કોરોનાથી ડાકોરના ઠાકોર પણ ન બચાવી શકે, 7 લાખ પદયાત્રી ભક્તો ઘટી ગયા

Dacor Thakor can't save Corona, 7 lakh pedestrian devotees fall

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.