’ડેટા પ્રોટેક્શન બિલ સરકારને ખતરનાક સત્તાઓ આપે છે’, ન્યાયાધીશ

'Data Protection Bill Gives Dangerous Powers to Government', Judge

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.