તમારી આસપાસ કોઇ કોરોના પોઝીટીવ છે કે નઇ જાણવા 1921 ડાયલ કરો.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.