મહાન ગુજરાતી અંગ્રેજે સ્થાપેલી ‘ફાર્બસ ગુજરાતી સભા’ને 155 વર્ષ થયા

The Farbes Gujarati Sabha, founded by the great Gujarati English, has been for 155 years

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.