કચ્છના રણમાં રહસ્યમય ભૂતનો પ્રકાશ દેખાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.