છ લાખ વીજ ગ્રાહકોને એક વખતની સંપૂર્ણ માફી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.