જો ઢાંકી પાણી પંપ ન હોત તો સૌરાષ્ટ્રમાં પાણીની કટોટકી હોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.