ડુમલાવ ગામે ટેકનો ફ્રેમ પ્રોસેસ કન્સલ્ટન્ટ ઇન્ડિયા નામની કંપની સામે વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.